Pages

Friday, April 5, 2013

Ishaaq bin Mansoor al-Kausaj
Name:

إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ، أبو يعقوب التميمى المروزى

Ishaaq bin Mansoor bin Bahraam al-Kausaj, Abu Ya’qoob al-Tameemi al-Marwazi

Tabaqah: 11 - From Middle Level of those who narrated from Taba Taabi'een

Death: 251 H in Neesaaboor

Narrated by: Al-Bukhaari – Muslim – Tirmidhi – Nasaa'ee – Ibn Maajah

Teachers: Ahmed bin Hanbal, Ishaaq bin Rahwayh, Ishaaq bin Sulemaan ar-Raazi, Bishr bin Shu’ayb bin Abi Hamzah, Ja’far bin Awn, Hajjaaj bin Minhaal, Abu al-Yamaan al-Hakam bin Naafi’, Hammaad bin Usaamah, Rooh bin Ubaadah, Zakariyyah bin Adee, Sa’eed bin Abi Maryam al-Misri, Sufyaan bin Uyaynah, Abu Dawood at-Tiyaalsi, Abu Aasim ad-Dahhaak bin Makhlad, Abdullah bin Numayr, Abdur Rahmaan bin Mahdi, Abdur Razzaaq bin Hammaam, Affaan bin Muslim, Abu al-Waleed at-Tiyaalsi, Wakee’ bin al-Jarraah, Yahya bin Sa’eed al-Qattaan, Yazeed bin Haaroon, Yahya bin Ma’een, and others

Students: Al-Bukhaari, Muslim, Tirmidhi, Nasaa’ee, Ibn Maajah, Ibraaheem bin Ishaaq al-Harbi, Ibraaheem bin Ya’qoob al-Juzjaani, Abdullah bin Ahmed bin Hanbal, Abdullah bin Abi Dawood, Abu Zur’ah ar-Raazi, Abu Haatim ar-Raazi, Ya’qoob bin Sufyaan al-Isfaraaini and others.

Status: Thiqah Thabat

Opinions of Ahl ul-Jarh wat Ta’deel:

Those who praised him:

1-    Imaam Muhammad bin Ismaa’eel al-Bukhaari (D. 256) narrated from him in his Saheeh at 37 places.

2-    Imaam Muslim bin al-Hajjaaj al-Neesaaboori (D. 261) narrated from him in his Saheeh at 89 places.

Imaam Muslim also said: “He is Thiqah Ma’moon”
[Taareekh Baghdaad by Khateeb al-Baghdaadi (7/385), Chain Hasan]

3-    Imaam Ibn Khuzaymah (D. 311) narrated from him in his Saheeh
[ Saheeh Ibn Khuzaymah (H. 152, 986, 990, 2537… etc)]

4-    Imaam Ibn Hibbaan (D. 354) narrated from him in his Saheeh
[ Saheeh Ibn Hibbaan (H. 1129, 2501, 2649, 5081, 5760, 6285, 7323)]

Imaam Ibn Hibbaan also mentioned him in al-Thiqaat
[8/118]

5-    Imaam Al-Nasaa’ee (D. 303) said: “He is Thiqah Thabat”
[ Masheekhah al-Nasaa’ee (1/62)]

6-    Imaam Abu Haatim ar-Raazi (D. 275) said: “He is Sadooq”
[ Al-Jarh wat Ta'deel by Ibn Abi Haatim (1/1/234)]

7-    Imaam Abu Hafs Umar bin Shaaheen (D. 385) mentioned him in ath-Thiqaat and said: “Uthmaan bin Abi Shaybah said that Ishaaq bin Mansoor is Thiqah Sadooq, and others are Athbat than him”
[ Ath-Thiqaat by Ibn Shaaheen (1/35)]

8-    Imaam Abu Abdullah al-Haakim (D. 405) authenticated his hadeeth saying: “The chain of this hadeeth is Saheeh”
[ Al-Mustadrak Ala as-Saheehayn by al-Haakim (H. 2437)]

9-    Imaam Khateeb al-Baghdaadi (D. 463) said: “Ishaaq bin Mansoor was a Faqeeh Aalim, and he was the one who compiled the Masaa’il of Fiqh from Ahmed bin Hanbal and Ishaaq bin Rahwayh”
[ Taareekh Baghdaad by al-Khateeb (7/385), Al-Bashshaar]

10-          Imaam Shams ud-Deen adh-Dhahabi (D. 748) said: “He is al-Imaam al-Faqeeh al-Haafidh al-Hujjah”
[ Siyar A'laam al-Nabula by Dhahabi (12/258)]

11-          Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaani (D. 852) said: “He is Thiqah Thabat”
[ Taqreeb at-Tahdheeb by Ibn Hajar (384)]

No comments:

Post a Comment