Pages

Saturday, March 16, 2013

Amr bin Yahya bin Ammaarah al-Maazini al-Ansaari al-Madani
Name:

عَمْرو بن يحيى بْن عمارة بْن أَبي حسن الأَنْصارِيّ المازني المدني

Amr bin Yahya bin Ammaarah bin Abi Hasan al-Ansaari al-Maazini al-Madani

Tabaqah: 6 – From the contemporaries of Minor Taabi’een

Death: After 130 H

Narrated by: Al-Bukhaari – Muslim – Abu Dawood – Tirmidhi – Nasaa’ee – Ibn Maajah

Teachers: Rabee’ah bin Abi Abdur Rahmaan, Abu al-Hubaab Sa’eed bin Yasaar, Abbaad bin Tameem, Abbaas bin Sahl bin Sa’d as-Saa’idi, Abdur Rahmaan bin Hurmuz al-A’raj, Alqamah bin Waqqaas al-Laythi, Eesa bin Umar, Muhammad bin Amr bin Ataa, Muhammad bin Yahya bin Hibbaan, Muhammad bin Rifaa’ah al-Ansaari, Yahya bin Abi Sa’eed al-Ansaari, Yahya bin Ammaarah bin Abi Hasan (His Father), Yoosuf bin Muhammad bin Thaabit bin Qays bin Shamaas, Abu Zayd Mawla Bani Tha’labah, Abu Alqamah, Maryam bint Iyaas bin al-Bukayr, Ziyaad bin Abi Ziyaad al-Makhzoomi etc.

Students: Ibraaheem bin Tahmaan, Ismaa’eel bin Ja’far, Ayyoob as-Sakhtiyaani, Hammaad bin Zayd, Hammaad bin Salamah, Khaalid bin Abdullah al-Waasiti, Rooh bin al-Qaasim, Zaa’idah bin Qudaamah, Zayd bin Ataa bin as-Saa’ib, Sufyaan ath-Thawree, Sufyaan bin Uyaynah, Sulemaan bin Bilaal, Shu’bah bin al-Hajjaaj, Abdullah bin Umar al-Umri, Abdur Rahmaan bin Abdullah bin Deenaar, Abdul Azeez bin Abi Salamah al-Maajishoon, Abdul Azeez bin Muhammad ad-Daraawardi, Abdul Azeez bin al-Mukhtaar, Abdul Waahid bin Ziyaad, Maalik bin Anas, Wuhayb bin Khaalid, Yahya bin Sa’eed al-Ansaari, Yahya bin Abdullah bin Saalim, Yahya bin Abi Katheer, Abu Yoosuf al-Qaadhi, Khaarijah bin Mus’ab bin Khaarijah al-Khurasaani, Muhammad bin Fulayh bin Sulemaan al-Aslami, Muslim bin Khaalid al-Qurashi etc.

Status: Thiqah

Opinions of Ahl ul-Jarh wat Ta’deel:

Those who praised him:

1-    Imaam Bukhaari narrated from him in his Saheeh
[H. 22, 185, 191, 192, 197, 199, 1405, 1447, 1481 etc….]

2-    Imaam Muslim narrated from him in his Saheeh
[H. 184, 235, 700, 714, 979, 1061, 1138, 1360, 1386, 1392 etc…..]

3-    Imaam Abu Haatim ar-Raazi said: “He is Thiqah”
[Al-Jarh wat Ta’deel: 6/269]

4-    Imaam Tirmidhi said: “He is Thiqah”
[Jaami at-Tirmidhi: H. 772]

5-    Imaam Muhammad bin Sa’d said: “He is Thiqah Katheer ul-Hadeeth”
[Tabaqaat al-Kubra: 5/405]

6-    Imaam Abu al-Hasan al-Ijlee said: “Taabi’ee Thiqah”
[Thiqaat: 2/187]

7-    Imaam Ibn Adee said: “These A’immah have narrated from him…. There is nothing wrong in the narration of these A’immah from him”
[Al-Kaamil: 6/241]

8-    Imaam Ibn Khuzaymah authenticated his hadeeth in his Saheeh
[H. 157, 2295, 2301 etc]

9-    Imaam Ibn Hibbaan authenticated his hadeeth in his Saheeh
[H. 182, 222, 1077, 1084, 1093, 1514 etc]

And he also mentioned him in his book of Thiqah narrators
[7/215]

At another place, he said: “He is from the Thiqaat of Ahl ul-Madeenah”
[Mashaaheer Ulama al-Amsaar: 1/221]

10-          Imaam al-Haakim authenticated his hadeeth saying: “These chains are all Saheeh upon the conditions of Bukhaari and Muslim and they did not narrate it”
[Mustadrak al-Haakim: H. 920, also see: H. 7463]

11-          Imaam Abu Nu’aym al-Asbahaani narrated from him in Al-Mustakhraj
[H. 461, 556, 2195, 2196, 3202, 3202 etc]

12-          Haafidh Ibn Abdil Barr said: “He is Madani Thiqah”
[Al-Tamheed: 20/113]

13-          Haafidh al-Busayri declared him Thiqah by saying: “And the remaining narrators are Thiqaat upon the conditions of Bukhaari…”
[Misbaah uz-Zajaajah: 2/89]

14-          Imaam Dhahabi said: “He is Thiqah”
[Al-Kaashif: 2/91; Meezaan: 3/293]

15-          Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaani said: “He is Thiqah”
[Taqreeb: 5139]

At another place, he said: “He is declared Thiqah by the Jumhoor”
[Fath ul-Baari: 1/432]

Those who criticized him:

1-    Imaam Yahya ibn Ma’een said: “He is not strong”
[Taareekh Ibn Ma’een, narrated by Ad-Daarimi: 456]

He also said: “He is Da’eef ul-Hadeeth”
[Su’aalaat Ibn Taaloot: P. 2]

No comments:

Post a Comment