Pages

Saturday, March 30, 2013

Yahya bin Deenaar, Abu Haashim ar-Rummaani


Name:

أبو هاشم الرمانى الواسطى اسمه يحيى بن دينار و قيل ابن الأسود و قيل ابن نافع

Abu Haashim ar-Rummaani al-Waasiti, his name is Yahya bin Deenaar, and it is said he is Ibn al-Aswad, and it is said Ibn Naafi’

Tabaqah: 6 – From the contemporaries of Minor Taabi’een

Death: 122 H

Narrated by: Al-Bukhaari – Muslim – Abu Dawood – Tirmidhi – Nasaa’ee – Ibn Maajah

Teachers: Ibraaheem an-Nakha’ee, Habeeb bin Abi Thaabit, Hasan al-Basari, Hammaad bin Abi Sulemaan, Sa’eed bin Jubayr, Abu Waa’il Shaqeeq bin Salamah, Abdullah bin Buraydah, Ikrimah Mawla Ibn Abbaas, Mujaahid bin Jabar al-Makki, Abu Saalih as-Sammaan, Abu Qilaabah al-Jarmi, and others.

Students: Hajjaaj bin Deenaar, Hammaad bin Zayd, Hammaad bin Salamah, Sufyaan ath-Thawree, Qays bin ar-Rabee’, Hushaym bin Bushayr, and others.

Status: Thiqah

Opinions of Ahl ul-Jarh wat Ta’deel:

Those who praised him:

1-    Imaam Ahmed bin Hanbal said: “He is Thiqah”
[Al-Jarh wat Ta’deel: 9/140, Chain Saheeh]

2-    Imaam Yahya ibn Ma’een said: “He is Thiqah”
[Al-Jarh wat Ta’deel: 9/140, Chain Saheeh]

3-    Imaam Abu Zur’ah ar-Raazi said: “He is Thiqah Waasiti”
[Al-Jarh wat Ta’deel: 9/140]

4-    Imaam Abu Haatim ar-Raazi said: “He was a Faqeeh and Sadooq”
[Al-Jarh wat Ta’deel: 9/140]

5-    Imaam Ibn Hibbaan mentioned him in Al-Thiqaat
[7/596]

6-    Imaam Abu al-Hasan ad-Daaraqutni said: “He is Thiqah”
[Su’aalaat al-Barqaani: 535]

7-    Haafidh al-Mundhiri said: “The Majority has done his Tawtheeq”
[Al-Targheeb wal Tarheeb: 1/298 H. 1097]

8-    Imaam Dhahabi said: “He is Thiqah Hujjah”
[Siyar A’laam al-Nabula: 6/152]

9-    Haafidh Ibn Hajar al-Asqalaani said: “He is Thiqah”
[Taqreeb: 8425]

Those who criticized him:

None!

No comments:

Post a Comment